Prof. Dr. S.U. Yanpallewar received Vaidya Yadavji Trikamji Grantha Puraskar for the year 2020 awarded by Vaidya Khadiwale Sanshodhak Sanstha, Pune, Maharashtra.

Image