Local Management Committee

Sr. No. Name
1. Shri. Prabhakarrao Vaidya
2. Sau. Madhuri S Chendke
3. Dr.Ramesh Godbole
4. Dr.Sureshrao Sawdekar
5. Dr.Sureshrao Deshpande
6. Dr. N. N. Murke
7. Dr. S. V. Hirlekar
8. Dr. Sanjay Chopkar
9. Dr. Ravidnra Waghmare
10. Dr.Sau.Vaishali Wankhade
11. Dr. S. U. Yanpallewar
12. Dr. Devendra R Chaudhari
13. Shri.Ganesh Solanke

Print